Hulp gevraagd met countdown timer 16f628A

Hallo ik heb deze schakeling gebouwd
http://diyfan.blogspot.nl/2014/04/simple-timer-with-pic16f628a.html
echter doet deze het niet

de display werkt wel.
de minuut en seconden knop werken ook maar de start stop toets doet niks

het enige wat ik op het display zie is
finished
00:00

verder heb ik de push button gecontroleerd en deze is ok
ook heb ik keurig spanning op pin 18
en valt deze weg als ik de button in druk

ik heb ook geen pickkit 2
maar een pic k150 programmer
hier stel ik de fuses in als op bijgevoegde afbeelding

ook heb ik geprobeerd te programeren
met mijn whisp 648 en bumblebee
maar ook hier doet hij hetzelfde mee

nu vermoed ik dat het probleem in de hex files of broncode zit
hierbij post ik even het schema en de broncode
ik ga er vanuit dat het schema en de fuses goed zijn?

de broncode is voor mikroC PRO

wie zou voor mij de broncode willen na kijken op de fout(en)
ik heb hem compleet gecompileerd zoals hij hier staat

alvast bedankt mede forumgebruikers

c code:

// TIMER project at DIYfan.blogspot.com

#define Lo(param) ((char *)&param)[0]
#define Hi(param) ((char *)&param)[1]
#define OneSecondDefault 977 // default value for OneSecond

// LCD pins
sbit LCD_RS at RB5_bit;
sbit LCD_EN at RB4_bit;
sbit LCD_D7 at RB0_bit;
sbit LCD_D6 at RB1_bit;
sbit LCD_D5 at RB2_bit;
sbit LCD_D4 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB3_bit;

// define sound, LED and OUT pins.
sbit SND at RB6_bit;
// As the LED in the schematic is connected to VDD, 
// LED = 1 will switch the light OFF
// and LED = 0 will switch the light ON
sbit LED at RA4_bit;
sbit OUT at RB7_bit;

// Variables
int cnt, OneSecond, tmp;
short minutes, seconds;
bit start, oldF1;
char str1[6];

// sount output with buzzer
// the optimal frequency for the buzzer is 2400Hz
// cycle lenght is 0.417 mS so number of cycles will be roughly 2.5 x duration
// converting ms to cycles: n = 2 x duration + duration/2
// this is not accurate, just approximation for easier calculations
void buzzer(unsigned int duration) {  // duration in ms.
 unsigned int n;
 n = (duration << 1) + (duration >> 1);
 while (n) {
 SND = 1;
 Delay_us(206);
 SND = 0;
 Delay_us(206);
 n--;
 }
}// inerrupt procedure
void interrupt() {
 cnt++;
 if (cnt > OneSecond) {
 cnt = 0;
 if (start) {
  if (seconds > 0) seconds--;
  else {
   if (minutes > 0) {
   seconds = 59;
   minutes--;
   }
   else {           // Finish.
   LED = 0;         // Lights the LED on.
   OUT = 0;         // Sets the output off;
   start = 0;        // clear 'start' status flag
   buzzer(500);       // sound alert: 3 short and 1 long beep
   Delay_ms(100);
   buzzer(500);
   Delay_ms(100);
   buzzer(500);
   Delay_ms(100);
   buzzer(1000);
   }
  }
 }
 }
 INTCON.T0IF = 0;        //clear the interrupt flag
}


void main() {
 // registers and ports configuration
 CMCON = 0b11111111;      // disable comparator
 OPTION_REG = 0b11010001;    // configure timer0( prescaler 1:4 )
 INTCON = 0b10100000;      // enable interrupt of timer0
 TMR0 = 0;           // clear TMR0
 TRISA = 0b11101111;      // sets all pins of PORTA as inputs except RA4
 TRISB = 0b00000000;      // sets all pins of PORTA as outputs
 LED = 1;            // LED off
 OUT = 0;            // OUT off

 // setting the variables
 seconds = 0;
 minutes = 0;
 start = 0;
 cnt = 0;
 oldF1 = 0;
 str1[4] = ' ';
 str1[5] = 0;

 // default value for OneSecond: 4000000/4/4/256/
 // The main frequency is set 4MHz which is divided internaly by 4 resulting 1MHz
 // Prescaler is 1:4 so the frequency for timer0 will be 250kHz
 // timer0 itself divide by 256, so the frequency of interupt will be
 // 976.56 Hz. So for 1 second we will count 977 interupts.
 // if OneSecond is changed it will be written in EEPROM and read from there
 // First byte of EEPROM is used as flag, indicating is there changed value of OneSecond
 OneSecond = OneSecondDefault;
 if (EEPROM_Read(0x00) == 1) {    // if the flag is set then read OneSecond from EEPROM
 Delay_ms(30);
 Lo(OneSecond) = EEPROM_Read(0x01); // read the low byte of OneSecond
 Delay_ms(30);
 Hi(OneSecond) = EEPROM_Read(0x02); // read the high byte of OneSecond
 }
 Delay_ms(30);

 // initializing the LCD display
 Lcd_Init();
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
 Delay_ms(100);
 Lcd_Out(1,1,"DIYfan.");
 Lcd_Out(2,1,"blogspot.com");
 Delay_ms(2000);
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
 Delay_ms(100);
 
 while(1) {
 //       Adjusting the timer accuracy
 // shorting the jumper J1 sets the timer in tunning mode
 // pressing the MIN buton will increase the value of OneSecond
 // pressing the SEC buton will decrease the value of OneSecond
 // pressing the START/PAUSE buton will return the default value of OneSecond
 while (!PORTA.F0) {
  tmp = OneSecond;
  str1[3] = tmp%10 + '0';
  tmp = tmp/10;
  str1[2] = tmp%10 + '0';
  tmp = tmp/10;
  str1[1] = tmp%10 + '0';
  tmp = tmp/10;
  str1[0] = tmp%10 + '0';
  Lcd_Out(1,1,str1);          // OneSecond is showed on LCD.
  if (!PORTA.F1) {           // START/PAUSE buton is pressed
  EEPROM_Write(0x00, 0xFF);      // clears the flag of change
  OneSecond = OneSecondDefault;    // sets the default value for OneSecond
  Delay_ms(30);
  }
  if (!PORTA.F2) {           // MIN buton is pressed
  OneSecond++;             // increasing the value of OneSecond
  EEPROM_Write(0x00, 1);        // sets the flag of change
  Delay_ms(50);
  EEPROM_Write(0x01, Lo(OneSecond));  // write the low byte of OneSecond value
  Delay_ms(50);
  EEPROM_Write(0x02, Hi(OneSecond));  // write the high byte of OneSecond value
  Delay_ms(50);
  }
  if (!PORTA.F3) {           // SEC buton is pressed
  OneSecond--;             // decreasing the value of OneSecond
  EEPROM_Write(0x00, 1);        // sets the flag of change
  Delay_ms(50);
  EEPROM_Write(0x01, Lo(OneSecond));  // write the low byte of OneSecond value
  Delay_ms(50);
  EEPROM_Write(0x02, Hi(OneSecond));  // write the high byte of OneSecond value
  Delay_ms(50);
  }
 }

 if (PORTA.F1 != oldF1) {
  if (oldF1) {             // START/STOP buton is PRESSED
  if (!start && !seconds && !minutes) // switch the LED off if timer is not running
   LED = 1;
  else {
   start = !start;           // change the status of the timer
   OUT = start;
   if (start) {
   LED = 1;              // switch the LED off if timer is starting
   cnt = 0;
   }
  }
  }
  oldF1 = PORTA.F1;
  Delay_ms(100);
 }
 

 if (!PORTA.F2 && !PORTA.F3) { // simultaneously pressing SEC and MIN butons
  start = 0;          // resets the timer.
  minutes = 0;
  seconds = 0;
  LED = 1;
  OUT = 0;
  Delay_ms(100);
 }
 else
  if (!start) {
  if (!PORTA.F3) {      // SEC buton is PRESSED
   LED = 1;          // LED off
   if (seconds < 59)
   seconds++;
   else
   seconds = 0;
   Delay_ms(100);
  }
  if (!PORTA.F2) {      // MIN buton is PRESSED
   LED = 1;
   if (minutes < 99)
   minutes++;
   else
   minutes = 0;
   Delay_ms(100);
  }
  }


 if (start)
  Lcd_Out(1, 1, "Time left:  ");
 else {
  if (!LED) {
  Lcd_Out(1, 1, "Finished!   ");
  }
  else {
  Lcd_Out(1, 1, "Adjusting time");
  }
 }
 Lcd_Chr(2, 1, minutes/10 + '0');
 Lcd_Chr_CP(minutes%10 + '0');
 Lcd_Chr_CP(':');
 Lcd_Chr_CP(seconds/10 + '0');
 Lcd_Chr_CP(seconds%10 + '0');
 Delay_ms(100);
 }
}

echt niemand die even mee kan kijken ik ben zelf al weken bezig maar kom er niet uit dit omdat ik geen programmeer taal kennis heb