Stolpklok met stappenmotor

Gepost door Jeroen Vreuls op dinsdag 14 februari 2023

De software

We gaan nu naar de software kijken. Het programma is gemaakt in Proton Basic, zoals ik altijd doe.

'* Name  : BESTURING ZELFBOUW KLOK MET DS1307.                   
'* Author : H. van Zwieten                  
'* Notice : Copyright (c) 2022 H.v.Z.             
'*     : All Rights Reserved                
'* Date  : 5-2-2022                     
'* Version : 1.0                       
'* Notes  :                          

Device 16F887           ; Processor type

Xtal 10              ; Crystal 10Mhz

Asm                ; Config settings
CONFIG_REQ      
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON 
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V 
EndAsm
  
All_Digital true         ; Alle poorten digitaal

Declare LCD_RSPin PORTD.2     ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3     ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4     ; Data display poort D.4 t/m D.7
Declare LCD_Lines 4        ; Vier lijns display

Declare SCL_Pin PORTC.3      ; I2C klok pin
Declare SDA_Pin PORTC.4      ; I2C data pin
Declare I2C_SLOW_BUS 1      ; I2C bus op 100KHz

Symbol FREQUENTIE = 200      ; Stap frequentie min 200 
Symbol FREQ_GELIJK_ZETTEN = 50  ; Stap frequentie klok gelijk zetten

Symbol STAP_WAARDE = 3200     ; Aantal micro stappen 3200

Symbol DIR_DRIVER = PORTB.3    ; Uitgang richting stappenmotor driver
Symbol PULS_DRIVER = PORTB.4   ; Uitgang puls voor stappenmotor driver
Symbol ENABLE_DRIVER = PORTB.5  ; Uitgang enable stappenmotor driver

Symbol SECONDE_LED = PORTC.2   ; Uitgang seconde led

Symbol MODE_KNOP = PORTA.0    ; Ingang select uur, minuut, seconde
Symbol KNOP_OP  = PORTA.1    ; Ingang optellen uur, minuut, seconde
Symbol KNOP_NEER = PORTA.2    ; Ingang aftellen uur, minuut, seconde

Symbol GELIJK_ZETTEN = PORTA.3  ; Ingang klok gelijk zetten

Dim SECONDE As Byte        ; Variabele seconde
Dim MINUUT As Byte        ; Variabele minuut
Dim UUR As Byte          ; Variabele uur

Dim WEEKDAG As Byte        ; Variabele weekdag
Dim DAG As Byte          ; Variabele dag
Dim MAAND As Byte         ; Variabele maand
Dim JAAR As Byte         ; Variabele jaar

Dim DUMMY As Byte         ; Variabele dummy

Dim MODE As Byte         ; Variabele mode

Dim X As Word           ; Variabele puls teller

Cls                ; Wis display

DelayMS 500            ; Pauze 0.5 sec 

Clear               ; Wis geheugen

     ;543210         ; Hulpregel poort A
PORTA = %000000         ; Maak poort A laag
TRISA = %111111         ; Poort_A I/O

     ;543210         ; Hulpregel poort B
PORTB = %000000         ; Maak poort B laag
TRISB = %000000         ; Poort_B I/O

     ;76543210        ; Hulpregel poort C
PORTC = %00000000        ; Maak poort C laag
TRISC = %00000000        ; Poort_C I/O

     ;76543210        ; Hulpregel poort D
PORTD = %00000000        ; Maak poort D laag
TRISD = %00000000        ; Poort_D I/O

     ;210           ; Hulpregel poort E 
PORTE = %000           ; Maak poort E laag
TRISE = %000           ; Poort_E I/O

;------------------------------------
; LEZEN EN SCHRIJVEN NAAR DE DS1307.
;------------------------------------

BStart              ; Bus start
BusIn %11010001,0,[SECONDE]    ; Lees seconde + bit7 (is osc. aan/uit)
DelayMS 10            ; Wacht 10ms
Clear SECONDE.7          ; Zet oscillator aan
BusOut %11010000,[SECONDE]    ; Schrijf naar rtc
DelayMS 10            ; Wacht 10ms
BusIn %11010001,2,[UUR]      ; Lees uur
DelayMS 10            ; Wacht 10ms
Clear UUR.6            ; Select 24 uur klok
BusOut %11010000,2,[UUR]     ; Schrijf naar rtc
BStop               ; Bus stop

;-----------------------------------------------
; PROGRAMMA BESTURING ZELFBOUW KLOK MET DS1307.
;-----------------------------------------------

ENABLE_DRIVER = 1
PULS_DRIVER = 0
DIR_DRIVER = 1

;-------------------------
; LEES RTC ALS MODE 0 IS.
;-------------------------

RUN:

 If MODE = 0 Then
  BStart         
  BusIn %11010001,0,[SECONDE,MINUUT,UUR,WEEKDAG,DAG,MAAND,JAAR]
  BStop
    
  DUMMY = SECONDE & %01110000         
  GoSub BEREKEN_WAARDE
  SECONDE = SECONDE & %00001111
  SECONDE = SECONDE + DUMMY
  
  DUMMY = MINUUT & %11110000
  GoSub BEREKEN_WAARDE
  MINUUT = MINUUT & %00001111
  MINUUT = MINUUT + DUMMY
  
  DUMMY = UUR & %00110000
  GoSub BEREKEN_WAARDE
  UUR = UUR & %00001111
  UUR = UUR + DUMMY
   
  DUMMY = DAG & %11110000 
  GoSub BEREKEN_WAARDE
  DAG = DAG & %00001111 
  DAG = DAG + DUMMY 
 
  DUMMY = MAAND & %11110000 
  GoSub BEREKEN_WAARDE   
  MAAND = MAAND & %00001111 
  MAAND = MAAND + DUMMY   
   
  DUMMY = JAAR & %11110000
  GoSub BEREKEN_WAARDE
  JAAR = JAAR & %00001111
  JAAR = JAAR + DUMMY 
 End If

;--------------------------------------------------------
; PRINT TEKST, UUR, MINUUT, SECONDE, DAG, MAAND EN JAAR.
;--------------------------------------------------------

 Print At 1,1,"STOLPKLOK"
 Print At 2,1,"H.v.Z. PRODUCT"
 Print At 3,1,"TIJD:",Dec2 UUR,":",Dec2 MINUUT,":",Dec2 SECONDE
 Print At 4,1,"DATUM:",Dec2 DAG,"-",Dec2 MAAND,"-20",Dec2 JAAR 

;-----------------------------------------------------------
; UREN, MINUTEN, SECONDEN, DAG, MAAND EN JAAR GELIJKZETTEN.
;-----------------------------------------------------------

 If MODE_KNOP = 1 Then
  DelayMS 10
  Inc MODE
  If MODE > 6 Then 
   MODE = 0
   GoSub SCHRIJF_RTC     
  End If 
  Repeat             
  Until MODE_KNOP = 0 
 End If

;-------------------- 
; DAG GELIJK ZETTEN.  
;--------------------

 If MODE > 0 Then
  DelayMS 300
   
  Select Case MODE
   
   Case 1
    Print At 4,7," "
    DelayMS 300
    
    If KNOP_OP = 1 Then
     DelayMS 10
     Inc DAG
     If DAG > 31 Then
      DAG = 1
     EndIf
    EndIf
    
    If KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     Dec DAG
     If DAG < 1 Then
      DAG = 31
     EndIf
    EndIf
    
;----------------------
; MAAND GELIJK ZETTEN.
;----------------------
      
   Case 2
    Print At 4,10," "  
    DelayMS 300
    
    If KNOP_OP = 1 Then
     DelayMS 10
     Inc MAAND
     If MAAND > 12 Then
      MAAND = 1
     EndIf
    EndIf

    
    If KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     Dec MAAND
     If MAAND < 1 Then
      MAAND = 12
     EndIf
    EndIf
    
;---------------------
; JAAR GELIJK ZETTEN.
;---------------------
    
   Case 3
    Print At 4,15," "   
    DelayMS 300
    
    If KNOP_OP = 1 Then
     DelayMS 10
     Inc JAAR
     If JAAR > 99 Then
      JAAR = 0
     EndIf
    EndIf
    
    If KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     Dec JAAR
     If JAAR < 1 Then
      JAAR = 99
     EndIf
    EndIf

;--------------------
; UUR GELIJK ZETTEN.
;--------------------
    
   Case 4
    Print At 3,6," "  
    DelayMS 300
    
    If KNOP_OP = 1 Then
     DelayMS 10
     Inc UUR
     If UUR > 23 Then
      UUR = 0
     End If
    End If
    
    If KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     Dec UUR
     If UUR > 254 Then      
      UUR = 23
     End If
    End If
       
;-----------------------
; MINUUT GELIJK ZETTEN.
;-----------------------
    
   Case 5
    Print At 3,9," "  
    DelayMS 300
    
    If KNOP_OP = 1 Then
     DelayMS 10
     Inc MINUUT
     If MINUUT > 59 Then
      MINUUT = 0
     End If
    End If
    
    If KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     Dec MINUUT
     If MINUUT > 254 Then       
      MINUUT = 59
     End If
    End If
      
;------------------------
; SECONDE OP NUL ZETTEN.
;------------------------

   Case 6
    Print At 3,12," "  
    DelayMS 300
     
    If KNOP_OP = 1 Or KNOP_NEER = 1 Then
     DelayMS 10
     SECONDE = 0
    End If 
        
  End Select
 End If 
  
;##################################  
;--------------------------------
; HIER DE REST VAN HET PROGRAMMA.
;--------------------------------
;##################################

;-----------------------------------------
; ALS WAAR GA DAN NAAR WIJZER VERDRAAIEN.
; ALS WAAR GA DAN NAAR KLOK GELIJKZETTEN.
; IEDERE SECONDEN KNIPPERT DE LED.
;-----------------------------------------

 ENABLE_DRIVER = 1 
   
 If SECONDE = 59 Then
  GoSub VERDRAAIEN
 EndIf
  
 If GELIJK_ZETTEN = 1 Then
  GoSub KLOK_GELIJK_ZETTEN
 EndIf
  
 SECONDE_LED = ~SECONDE
   
GoTo RUN

;----------------------------
; WAARDE BEREKENEN VOOR RTC.
;----------------------------

BEREKEN_WAARDE:

 DUMMY = (DUMMY/16)*10                              
 Return
  
;--------------------------
; SCHRIJF WAARDE NAAR RTC.
;--------------------------

SCHRIJF_RTC:

 DUMMY = SECONDE / 10         
 DUMMY = DUMMY * 16        
 SECONDE = SECONDE // 10         
 SECONDE = SECONDE | DUMMY      

 DUMMY = MINUUT / 10
 DUMMY = DUMMY * 16
 MINUUT = MINUUT // 10
 MINUUT = MINUUT | DUMMY

 DUMMY = UUR / 10
 DUMMY = DUMMY * 16
 UUR = UUR // 10
 UUR = UUR | DUMMY
  
 DUMMY = DAG / 10
 DUMMY = DUMMY * 16
 DAG = DAG // 10
 DAG = DAG | DUMMY
  
 DUMMY = MAAND / 10 
 DUMMY = DUMMY * 16 
 MAAND = MAAND // 10
 MAAND = MAAND | DUMMY 
  
 DUMMY = JAAR / 10
 DUMMY = DUMMY * 16 
 JAAR = JAAR // 10
 JAAR = JAAR | DUMMY 
 
 BStart
 BusOut %11010000,0,[SECONDE,MINUUT,UUR,WEEKDAG,DAG,MAAND,JAAR] 
 BStop
 Return
  
;-----------------------------
; WIJZER 1 MINUUT VERDRAAIEN.
;-----------------------------
  
VERDRAAIEN:

 ENABLE_DRIVER = 0
 DIR_DRIVER = 1
   
 For X = 1 To STAP_WAARDE Step 1
  PULS_DRIVER = 1
  DelayUS FREQUENTIE
  PULS_DRIVER = 0
  DelayUS FREQUENTIE   
 Next X
   
 Return
  
GoTo VERDRAAIEN 
  
;------------------------------
; KLOK HANDMATIG GELIJKZETTEN.
;------------------------------
   
KLOK_GELIJK_ZETTEN:

 ENABLE_DRIVER = 0
 DIR_DRIVER = 1

 If GELIJK_ZETTEN = 1 Then
  PULS_DRIVER = 1
  DelayUS FREQ_GELIJK_ZETTEN
  PULS_DRIVER = 0
  DelayUS FREQ_GELIJK_ZETTEN
 EndIf
  
 If GELIJK_ZETTEN = 0 Then
  Return
 EndIf 
  
GoTo KLOK_GELIJK_ZETTEN  
   
End

Zoals je boven in het programma kunt zien staat de stapwaarde op 3200 stappen per minuut, zoals we uitgerekend hadden in het begin. De RTC werkt via het I²C protocol.

Daaronder staat hoe de klok gelijk gezet kan worden, dat staat onder Case 1 tot en met Case 6. Dan krijgen we het stukje waar iedere seconde de wijzer één minuut moet verdraaien.

Dan hebben we nog de drukknop voor het gelijk zetten of het verdraaien van de wijzer. En helemaal bovenaan staan de printopdrachten voor het display, voor de rest is het programma alleen om de RTC uit te lezen, dat is de meeste code.

Voor de rest moet je het programma maar eens rustig doorlopen, daar moet wel uit te komen zijn lijkt mij.